Cyfarfod y Staff

Os hoffech chi gysylltu ag unrhyw un o'n tîm os gwelwch yn dda cliciwch ar eu henw.

Rwyf wedi bod yn gweithio i Gweithredu dros Blant ers 2008 ac rwy’n Gydlynydd Gwasanaeth ar gyfer pob gwasanaeth drwy Sir Benfro a Cheredigion.

Cydlynydd Gwasanaeth – Gweithredu dros Blant Gorllewin Cymru

Rwy’n gweithio gyda theuluoedd sydd â phlant â gwahanol anableddau ac anghenion dysgu ychwanegol. Yn y rôl hon rwy’n cysylltu â gweithwyr proffesiynol meddygol ac addysgol i sicrhau bod yr holl ddarpariaethau yn eu lle ar gyfer y plentyn a’i deulu. Rwy’n rhedeg grŵp TLC i Rieni ac yn cadeirio cyfarfodydd y Tîm Datblygiad Plant.

Ymarferydd Cymorth i Deuluoedd

Fel gweithiwr allweddol fi yw’r unigolyn enwebedig y gall teulu fynd ato i gael cyngor ac unrhyw gymorth ymarferol i helpu unrhyw broblem sy’n gysylltiedig â’r plentyn neu’r person ifanc anabl. Gallaf gynnig cymorth i chi a’ch teulu am gyfnod o 12 wythnos a chymorth gyda cheisiadau DLA/PIP ac unrhyw fater ariannol arall. Byddaf yn gwrando ar eich barn ac yn sicrhau bod gweithwyr proffesiynol eraill yn ymwybodol ohonynt.  Byddaf yn dod i’ch nabod chi a’ch teulu ac yn llunio cynllun cymorth sy’n diwallu eich anghenion. Gallaf gynnig gwybodaeth am amryw o bynciau perthnasol. Rwyf hefyd yn ymweld ag ysgolion, yn mynychu cyfarfodydd ysgol ac yn cyfeirio at wasanaethau priodol pan fo’r amser yn iawn.

Gweithiwr Allweddol

Yn fy rôl i rwy’n trefnu grwpiau a gweithgareddau ar gyfer Gofalwyr Ifanc. Drwy’r grwpiau cymorth hyn ac ar sail 1:1 rwy’n cynnig cymorth, gwybodaeth ac yn gweithredu fel eiriolydd.

Gweithiwr Pobl Ifanc

Yn fy rôl i rwy’n trefnu grwpiau a gweithgareddau ar gyfer Gofalwyr Ifanc. Drwy’r grwpiau cymorth hyn ac ar sail 1:1 rwy’n cynnig cymorth, gwybodaeth ac yn gweithredu fel eiriolydd.

Gweithiwr Pobl Ifanc

Yn fy rôl i rwy’n trefnu grwpiau a gweithgareddau ar gyfer Gofalwyr Ifanc. Drwy’r grwpiau cymorth hyn ac ar sail 1:1 rwy’n cynnig cymorth, gwybodaeth ac yn gweithredu fel eiriolydd.

Gweithiwr Pobl Ifanc

Yn fy rôl i rwy’n trefnu grwpiau cymorth a gweithgareddau ar gyfer Gofalwyr Ifanc yn Sir Benfro a Cheredigion.  Drwy’r grwpiau cymorth hyn ac ar sail 1:1 rwy’n cynnig cymorth, gwybodaeth ac yn gweithredu fel eiriolydd i ofalwyr ifanc.

Cliciwch ar y ffurflen atgyfeirio i’w lawrlwytho. Nodwch fod yn rhaid i BOB ffurflen atgyfeirio gael ei llofnodi gan riant/gwarcheidwad cyn eu dychwelyd i ni. 

Gweithiwr Pobl Ifanc

Please reload