Prosiect Hawthorn

Gwasanaeth i deuluoedd plant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion arbennig.

Am y prosiect

Mae llawer o deuluoedd sy’n gofalu am blentyn neu berson ifanc sy’n anabl neu sydd ag anghenion arbennig yn cael cymorth a chefnogaeth gan adrannau iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw rhieni bob amser yn derbyn gwybodaeth glir am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt a gallant fod yn ansicr i bwy y dylid gofyn am y gwasanaethau sydd eu hangen ar eu plentyn/person ifanc.

Sefydlwyd Prosiect Hawthorn fel Canolfan Blant Sir Benfro yn Awst 2000 i fynd i’r afael â’r broblem hon drwy wella cydweithredu rhwng asiantaethau a chynnig cymorth a chyngor i deuluoedd. Mae’r ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth a Chyngor Sir Penfro ac Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda.

Canolfan wybodaeth.

Rydym yn casglu gwybodaeth am bob mathau o faterion yn gysylltiedig â gofalu am blentyn neu berson ifanc ag anghenion arbennig. Gallwch alw heibio neu ffonio i wneud ymholiadau ac os nad yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch gennym, gallwn gael hyd iddi.

 

Lle i gyfarfod.

​ Mae stafell gyfarfod fach gyfforddus a stafell hyfforddi fwy ar gael am ffi fach i unrhyw grŵp sy’n ymwneud â phlant/person ifanc anabl. Mae’r tîm datblygiad plant yn cynnal cyfarfod rheolaidd yn y ganolfan, yn ogystal â grwpiau cymorth i rieni.

 

Cynllun cydlynydd.

Mae cynllun gweithiwr allweddol ar gael i deuluoedd sydd â phlentyn neu berson ifanc anabl yn derbyn gwasanaethau gan fwy na dwy asiantaeth. Mae gweithwyr allweddol yn cydlynu gwasanaethau, yn cynnig cymorth i’r holl deulu, yn darparu gwybodaeth yn ôl yr angen ac yn gweithredu fel eiriolydd pan fo angen. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i rai rhwng 2 a 18 oed am gyfnod o 12 wythnos gyda’r nod o rymuso teuluoedd, mynychu adolygiadau, a chysylltu â gweithwyr proffesiynol gyda ac ar ran y teuluoedd.

Cyrsiau rhianta.

Rydym yn cynnig cyrsiau Rhianta Webster Stratton ar sail rhaglen dreigl. Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i rieni ddysgu a datblygu sgiliau rhianta positif yn ystod rhaglen 10 wythnos, am 2 awr yr wythnos ac mae'n canolbwyntio ar bwysigrwydd ymyrraeth gynnar. Cynigir y gwasanaeth hwn i deuluoedd plant a phobl ifanc rhwng 2 ac 8 oed.